…

Advokátní kancelář


Mgr. Zuzana Mládková, advokát

Specialista na insolvenční a sportovní právo nejen v Pardubickém kraji

Úvod


Vážení klienti, vítejte na stránkách mé advokátní kanceláře, která poskytuje právní služby jak podnikatelským subjektům, tak individuálním klientům, a to na území celé České republiky, zejména pak v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi a v Praze.

V Pardubickém kraji jsme jedinou advokátní kanceláří, která se specializuje na oblast sportovního práva. Jako členka arbitrážních komisí znám sportovní legislativu jednotlivých sportovních asociací, zejména pak způsob rozhodování sporů. Jako bývalá profesionální hráčka basketbalu znám specifika sportovních vztahů, zejména citlivost vazby mezi hráčem a klubem. Tyto zkušenosti nyní úspěšně využívám ve své právní praxi.

Od roku 2011 jsem působila v kanceláři insolvenčního správce se zvláštním povolením v Praze, která měla pobočku též v Pardubicích. Získala jsem cenné zkušenosti a znalosti o výkonu funkce insolvenčního správce, o jeho právech a povinnostech a o nejčastějších problémech v praxi. Jsme proto připraveni postarat se o Vás, ať se ve vztahu k insolvenčnímu řízení dostanete do jakéhokoli procesního postavení.

Těším se na spolupráci.
Zuzana Mládková

Sportovní právo

Pro hráče

 • Právní poradenství v souvislosti s uzavřením nové smlouvy s klubem (sepis či revize návrhu hráčské smlouvy, zastoupení hráče při jednání o podmínkách smlouvy)
 • Právní poradenství v souvislosti s uzavřením smlouvy s agentem (sepis či revize návrhu smlouvy, zastoupení hráče při jednání o podmínkách smlouvy)
 • Právní vymáhání pohledávek (před příslušnými rozhodčími orgány sportovních asociací i před soudy)
 • Právní poradenství při ukončení smluvních vztahů (dohodou, jednostranné ukončení pro neplnění podmínek smlouvy ze strany klubu, obrana proti šikanózním výkonům práva klubů apod.)

Pro kluby

 • Právní poradenství v souvislosti s uzavřením nové smlouvy s hráčem (sepis, případně revize návrhu smlouvy, zastoupení klubů při jednání o podmínkách smlouvy)
 • Právní poradenství v souvislosti s uzavřením smlouvy s jiným klubem při přestupu či hostování hráče
 • Právní vymáhání pohledávek (před příslušnými rozhodčími orgány sportovních asociací i před soudy)
 • Právní poradenství při ukončení smluvních vztahů (dohodou, jednostranné ukončení pro neplnění podmínek smlouvy ze strany hráče apod.)
 • Disciplinární řády klubů

INSOLVENČNÍ právo

Pro věřitele

 • insolvenční návrh týkající se majetku dlužníka
 • přihlášení pohledávky věřitele
 • návrh na vydání předběžného opatření
 • zastoupení v insolvenčním řízení, včetně účasti na přezkumném jednání, schůzi věřitelů a ve věřitelských orgánech
 • právní poradenství ve vztahu k přihlášeným pohledávkám ostatních věřitelů, popření pohledávky jiného přihlášeného věřitele
 • zastoupení v incidenčních sporech
 • uplatnění pohledávek zaměstnanců z pracovněprávního poměru
 • náhrada škody vůči statutárnímu orgánu dlužníka za pozdní podání insolventního návrhu

Pro dlužníky

 • tzv. test insolvence, právní poradenství před podáním insolvenčního návrhu
 • Insolvenční návrh na majetek obchodní společnosti, která návrh podává, ve spojení s návrhem na prohlášení konkursu či povolení reorganizace
 • Reorganizační plán
 • Návrh na povolení oddlužení
 • Odborné posouzení, zda osoba podávající návrh splňuje zákonné podmínky oddlužení (zejm. z hlediska výše příjmů, vyživovacích povinností apod.)
 • Výpočet nezabavitelné částky a částek strhávaných ve prospěch splátkového kalendáře
 • Kompletace listin
 • Právní poradenství proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům
 • účast při přezkumném jednání
 • účast při předání účetní agendy a majetku dlužníka insolvenčnímu správci
 • revize pohledávek přihlášených věřitelů, právní rozbor pro popření pohledávek dlužníkem
 • zastoupení v incidenčních sporech

Pro insolvenční správce

 • Zastoupení při přezkumném jednání a schůzi věřitelů
 • Zastoupení v incidenčních sporech

Pro 3. osoby

 • Žaloba o vyloučení věci či jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty dlužníka
 • Právní poradenství při koupi majetku z majetkové podstaty dlužníka

Ostatní služby

PRÁVO OBČANSKÉ

 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Převody nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva)
 • Zřízení služebnosti či reálného břemene, zřízení zástavního práva
 • Řešení sousedských vztahů
 • Zpracování smluv (příkazní, komisionářská, zprostředkovatelská, obchodní zastoupení, nepojmenované smlouvy)
 • Vymáhání pohledávek či vrácení bezdůvodného obohacení
 • Náhrada újmy
 • Zastupování v občanskoprávních sporech (před soudy i v rozhodčích řízeních)
 • Spolkové právo (založení spolku, poradenství při organizaci a fungování spolku)v obchodním právu, v první odrážce vymazat závorku "(obchodního rejstříku)

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

 • Založení společnosti, zápisy a změny do veřejného seznamu (obchodního rejstříku)
 • Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti
 • Příprava valných hromad společností
 • Příprava, posuzování a vyjednávání podmínek smluv uzavíraných v obchodním styku
 • Vymáhání pohledávek z podnikatelské činnosti klientů
 • Zpracování smluv (smlouva o tichém společenství, smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku apod.)
 • Náhrada škody vůči členům orgánů společnosti
 • Zastupování v obchodněprávních sporech

PRÁVO RODINNÉ

 • Rozvod manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Zastoupení v řízení o určení výchovy a výživy nezletilých dětí
 • Právní vymáhání výživného

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Pracovní smlouva a dohody konané mimo pracovní poměr
 • Pracovní řády a vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • Zastoupení v pracovněprávních sporech

Profil Advokáta


2011
absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze
2011 – 2014
advokátní koncipient v kanceláři JUDr. Mgr. Martiny Jinochové Matyášové v Praze, advokátky s generální praxí a insolvenční správkyně se zvláštním povolením
2014
složení advokátní zkoušky
2011 - duben 2017
členka Arbitrážní komise České basketbalové federace
2013 - 2017
členka Arbitrážní komise Fotbalové asociace ČR
od května 2017
Spolupráce s Českou basketbalovou hráčskou asociací, z.s.

Kontakt


SÍDLO
PARDUBICE, 17. LISTOPADU 237
PSČ
530 02 ("Dům služeb")
TEL
777 963 245
IČO
04009720
ID DATOVÉ SCHRÁNKY
f8a337z